Lanta Market Co.,Ltd

Lanta Market Co.,Ltd

48 M.2 Koh lanta Yai
Lanta , Krabi
81150 ลันตา
Thailand
Mon.
 • 10:00AM - 9:30PM
Tue.
 • 10:00AM - 9:30PM
Wed.
 • 10:00AM - 9:30PM
Thu.
 • 10:00AM - 9:30PM
Fri.
 • 10:00AM - 9:30PM
Sat.
 • 10:00AM - 9:30PM
Sun.
 • 10:00AM - 9:30PM
Ying Store

Ying Store

22 M.2 Sriraya Old Town
81150 ลันตา
Thailand
Mon.
 • 09:00 - 19:00
Tue.
 • 09:00 - 19:00
Wed.
 • 09:00 - 19:00
Thu.
 • 09:00 - 19:00
Fri.
 • 09:00 - 19:00
Sat.
 • 10:00 - 16:00
Sun.
 • 10:00 - 16:00
Sala Lanta Restaurant

Sala Lanta Restaurant

2/​1 M.1 Saladan
Koh Lanta Yai , Lanta
81150 krabi
Thailand
Mon.
 • 11:00 - 23.00
Tue.
 • 11:00 - 23.00
Wed.
 • 11:00 - 23.00
Thu.
 • 11:00 - 23.00
Fri.
 • 11:00 - 23.00
Sat.
 • 11:00 - 23.00
Sun.
 • 11:00 - 23.00
ฟาร์มทะเล ซีฟู๊ต

ฟาร์มทะเล ซีฟู๊ต

115/5 หมู่.2 บ้าน ท่าบาป ตำบล บ่อน้ำร้อน
อำเภอ กันตัง
92110 9iy'
Thailand
Mon.
 • 09:00 - 19:00
Tue.
 • 09:00 - 19:00
Wed.
 • 09:00 - 19:00
Thu.
 • 09:00 - 19:00
Fri.
 • 09:00 - 19:00
Sat.
 • 10:00 - 16:00
Sun.
 • 10:00 - 16:00